Algemene Voorwaarden

U kunt SPASIBA gedurende enkele uren of een dag afhuren voor een bijeenkomst met uw medewerkers of voor uw beste klanten.
U kunt ons steeds contacteren voor verdere inlichtingen.

Indien u uw afspraak wilt afzeggen, gelieve ons dat minstens 24 uur op voorhand te laten weten. Indien u dat niet doet, moeten wij u de hele behandeling aanrekenen. Het aankoop van cadeaubon is geldig voor een periode van maximaal 6 maanden en is niet terugbetaalbaar.
De spa is niet toegankelijk voor personen tot 16 jaar. SPASIBA is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de spa.

   Algemene voorwaarden voor de onlinebestelling van cadeaucheques en producten

Artikel 1: Identificatie van de verkoper
SPASIBA SPRL
Maatschappelijke zetel: Waterlosesteenweg, 1135 te 1180 Ukkel
Exploitatiezetel: Waterloolaan, 47 te 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0466.865.156

Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van cadeaucheques die geldig zijn bij SPASIBA, of op de producten die beschikbaar zijn op www.spasiba.be.
Artikel 2: Instemming met algemene voorwaarden
Nadat hij werd verzocht die na te lezen, stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden door te klikken op “Ik heb de algemene voorwaarden nagelezen en stem ermee in”.

Artikel 3: Prijs
De prijs van de cadeaucheques is die die vermeld staat op de cheque en op de website de dag van de bestelling.
De prijs van het product is die die vermeld staat op de website de dag van de bestelling, desgevallend te verhogen met de verzendingskosten.
Alle prijzen zijn vermeld in euro, alle taksen inbegrepen.

Artikel 4: Herroepingsrecht
De klant heeft het recht af te zien van de aankoop van een cadeaucheques of van een product, zonder boetes en zonder motivering, op voorwaarde dat hij Spasiba daar binnen de 14 kalenderdagen na de dag volgend op de dag van levering van het product of van ontvangst van de cadeaucheques, schriftelijk van in kennis stelt.
Elk verzoek om afstand te doen moet schriftelijk en op een duurzame informatiedrager gebeuren en worden gericht naar de exploitatiezetel of het emailadres.
Spasiba verbindt er zich toe het bedrag van de cheque, zonder kosten en binnen de dertig dagen terug te betalen op de door de klant vermelde rekening. Spasiba verbindt er zich toe het product, zonder kosten terug te betalen op de door de klant vermelde rekening, op voorwaarde dat de klant het product terugstuurt naar de exploitatiezetel van Spasiba, in zijn originele verpakking en zonder dat het is gebruikt of beschadigd.

Artikel 5: Betaalwijze
De betalingen gebeuren uitsluitend via het OGONE systeem.

Artikel 6: Onlinebestelling
Door te klikken op “Bestelling versturen”, stemt de klant in met alle bestanddelen van de bestelling. De bestelling is vanaf de verzending definitief.
Zodra de betaling is bevestigd ontvangt de klant een bevestigingsemail van zijn bestelling.
Het aanbod van diensten of producten is geen vaststaand en definitief aanbod van Spasiba. De verkoopovereenkomst is pas definitief bij ontvangst van de bevestigingsemail. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt Spasiba zich het recht voor hem bijkomende informatie te vragen en, bij het uitblijven van een passend antwoord, de uitvoering van de bestelling te weigeren. Spasiba kan de uitvoering van de bestelling ook weigeren wanneer blijkt dat de klant de intentie heeft de producten en/of diensten door te verkopen.

Artikel 7: Verzending van de bestelling
Onmiddellijk na ontvangst van de betaling zal Spasiba de cadeaucheques elektronisch verzenden.
De verzending gebeurt naar het emailadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.
Voor de aankoop van een product gebeurt de verzending via de post naar het door de klant bij zijn bestelling opgegeven adres.
De klant is als enige verantwoordelijk voor het correct opgeven van het adres en voor het beschikbaar zijn voor de ontvangst.

Artikel 8: Bepaling voor de cadeaucheques
Cadeaucheques zijn enkel geldig voor de periode die erop vermeld staat.
Cadeaucheques staan op naam. Ze mogen niet worden doorverkocht en kunnen niet worden gewijzigd. Indien de begunstigde van de cheque beslist om er geen gebruik van te maken, of slechts een deel van de cheque op te gebruiken, worden geen terugbetalingen verricht.

Artikel 9: Fouten, waarborg, aansprakelijkheid

9.1 Fouten: Mocht Spasiba een fout vaststellen in het gamma cadeaucheques en/of in de op de website aangeboden producten, en mocht deze fout een impact hebben op de bestelling van de klant, zal Spasiba onmiddellijk een email naar de klant sturen, waarin de klant wordt gevraagd zijn bestelling te weigeren, of die desgevallend te annuleren.
De klant zal dan een nieuwe bestelling kunnen uitvoeren.

9.2 Waarborg en aansprakelijkheid: Spasiba geeft geen enkele waarborg en wijst elke aansprakelijkheid af, in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van een daad of vergetelheid van de klant of van een partner van Spasiba, zoals de betaalinstelling of de post.
Spasiba biedt geen enkele waarborg wat betreft de kwaliteit, veiligheid of conformiteit van de door haar partners geleverde diensten, en verzoekt de klant zich desgevallend tot die laatsten te richten.
De aansprakelijkheid van Spasiba is hoedanook beperkt tot de waarde van de cadeaucheque of van het product.
Spasiba verbindt er zich toe, alles in het werk te stellen voor de goede werking van haar website. Een opeenvolging van gebeurtenissen kan de goede werking van de website evenwel beïnvloeden en tot storingen, of zelfs onderbreking van de website leiden.
Spasiba is niet aansprakelijk in geval van onderbreking van of storing aan de dienstverlening, en in geval van verlies van gegevens of verspreiding van een virus.
Mocht Spasiba aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verborgen gebreken in de zin van artikels 1641 tot 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, is deze aansprakelijkheid uitgesloten indien Spasiba aantoont dat dit gebrek niet-traceerbaar was.

Artikel 10: Persoonsgebonden gegevens
Om geldig te kunnen overgaan tot de aankoop van een cadeaucheque of een product op de website van Spasiba, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, postadres, emailadres, telefoon en bankgegevens) door Spasiba worden verwerkt en opgeslagen om zijn bestelling te kunnen afhandelen, zoals bepaald in het hieronder vermelde beleid inzake private levenssfeer.
De klant heeft het recht op inzage, correctie of schrapping van zijn door Spasiba opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. De klant heeft op eenvoudig verzoek en gratis het recht zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
De klant kan dit recht op inzage, correctie of schrapping te allen tijden uitoefenen, door een email te sturen naar info@spasiba.be of een brief naar volgend adres: SA SPASIBA, Waterloolaan, 47 te 1000 Brussel.

Artikel 11: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Spasiba behoudt zich het recht voor gegevens in te zamelen over de gebruikers van haar website, met name wanneer die een bestelling doen of via het gebruik van cookies.
Alle persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik bij Spasiba. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant steeds het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, en het recht zich te verzetten indien hij niet langer geïnformeerd wenst te blijven over de activiteiten van du Spasiba.

Artikel 12: Links en inhoud van de website
Op de website van Spasiba kunnen links naar andere websites staan, die niet haar eigendom zijn. Spasiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
Voor alle geschillen omtrent het afsluiten, de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 14: Nietigheid van een bepaling
Het ongeldige karakter of de nietigheid van een bepaling uit deze algemene verkoopsvoorwaarden, leidt geenszins tot de nietigheid van de andere bepalingen. Enkel de ongeldige of nietige bepaling zal worden verwijderd.